Uvjeti najma

Cijena najma

Cijena najma pokriva upotrebu potpuno opremljenog plovila, osiguranje plovila iznad vrijednosti 500€ ugovorenog depozita i osobno osiguranje posade. Cijena najma ne pokriva troškove goriva i ostalih potrepština, naknadu za skipera i ostale posebne troškove, troškove marina i vezova tijekom korištenja plovila.

Obveze i odgovornosti najmoprimca

Najmoprimac se obvezuje: ploviti u Hrvatskim teritorijalnim vodama, da nece iznajmiti ili posuditi plovilo bilo kojoj drugoj osobi,osim toga obvezuje se koristiti plovilo samo u vremenskim uvjetima koji garantiraju sigurnost plovila i posade.

Kada najmoprimac nema namjeru koristiti skipera, izjavljuje da posjeduje sve potrebne dozvole za upravljanje unajmljenim plovilom, važeće i u skladu s važećim zakonskim normama Republike Hrvatske, u suprotnom izjavljuje da ce plovilom upravljati član posade koji posjeduje važeće dozvole u skladu sa važećim zakonskim normama Republike Hrvatske.

U slučaju šteta koje nastanu krivnjom i/ili nepažnjom najmoprimca, za koje je vlasnik plovila odgovoran prema trećima, a nisu pokrivene osiguranjem, najmoprimac je obavezan nadoknaditi sve materijalne i druge troškove vlasniku. Najmoprimac je posebno odgovoran u slučaju zaplijene plovila zbog ilegalnih aktivnosti.

U slučaju havarije ili incidenta, najmoprimac je obvezan pribilježiti tijek događaja ili zatražiti pismenu potvrdu od Lučke kapetanije, liječnika ili drugih ovlaštenih osoba. Najmoprimac je dužan odmah obavijestiti vlasnika o takvim događajima. U slučaju nestanka plovila, nemogućnosti plovidbe, zaplijene plovila ili zabrane plovidbe, nametnute od vlasti ili drugih osoba, najmoprimac je dužan odmah obavijestiti vlasnika plovila.

Vlasnik plovila nadoknadit će štetu ,izazvanu slučajno ili nepažnjom najmoprimca, iz kaucije. Kada visina štete ili kvara prelazi iznos kaucije,vlasnik će naplatiti štetu od osiguravatelja kod kojeg je osigurano plovilo. Kada su šteta ili kvar uzrokovani očitom nepažnjom ili nebrigom najmoprimca, ili su izazvani namjerno, najmoprimac je dužan pokriti vlasniku plovila sve eventualne troškove koji iz toga mogu proizići.

Najmoprimac se obvezuje ne ploviti u nedovoljno poznatim zonama prema nautičkim kartama koje posjeduje, ili bez prethodnog studiranja nautičkih karata određene zone. Osim toga obvezuje se ne ploviti noću.

Najmoprimac se obvezuje da neće izaći iz luke ili veza, ako je snaga vjetra preko 30 čvorova, ili meteorološke prognoze najavljuju takav vjetar, ako je lučka kapetanija zabranila plovidbu, ili ako nije popravljen kvar na bilo kojem vitalnom dijelu plovila kao na motoru, pumpi, sidru, svjetlima, sigurnosnoj opremi itd. Najmoprimac neće napustiti luku ili vez bez dovoljne količine goriva i kada vremenski uvjeti, ili stanje plovila ili posade nisu sigurni.

U slucaju nepoštivanja gore navedenih obveza najmoprimac je osobno odgovoran pred vlasnikom plovila i prihvatit će sve posljedice. Najmoprimac je odgovoran za kršenje normi plovidbe i drugih normi, i nakon isteka perioda najma plovila.

Preuzimanje i vraćanje plovila

Najmoprimac mora čuvati navedene dokumente plovila, koje je dobio prilikom preuzimanja plovila  do kraja najma. Vlasnik je dužan predati najmoprimcu plovilo spremno za plovidbu i potpuno opremljeno, s punim spremnicima goriva. Prije početka korištenja usluge najma, najmoprimac je dužan kontrolirati opće stanje plovila i provjeriti da li lista opreme i brodskog inventara odgovara stvarnom stanju.

Kada najmoprimac ne vrati plovilo u predviđenu luku i na vrijeme, prihvaća platiti odštetu vlasniku plovila, uključujući eventualne štete i troškove koje bi vlasnik plovila imao zbog zakašnjelog vraćanja plovila. Zakašnjenje može biti opravdano višom silom samo ako je najmoprimac ODMAH obavijestio najmodavca.

Troškovi zbog gubitka i šteta na opremi i dijelovima plovila, izazvani nepažnjom najmoprimca i njegove posade, su na trošak najmoprimca. Vlasnik plovila će naplatiti štetu iz kaucije položene prije polaska.

Ukoliko najmoprimac vrati plovilo sa praznim spremnikom goriva, vlasnik će napuniti spremnik goriva i troškove goriva naplatiti od najmoprimca.

Polog

Prije preuzimanja plovila najmoprimac ostavlja vlasniku obvezan polog za iznos utvrđen od strane vlasnika. Polog će u cijelosti biti vraćen najmoprimcu ako je plovilo vraćeno u dogovoreno vrijeme, neoštećeno i uredno, s punim spremnikom goriva. Ukoliko je plovilo unajmljeno sa skiperom vlasnika, najmoprimac je također obvezan ostaviti polog koji ne pokriva troškove nastale uslijed skiperove nepažnje i lošeg upravljanja plovilom i opremom.

Osiguranje

Plovilo, oprema i posada za sve slučajeve štete i gubitke iznad franšize koja ovisi o vrsti unajmljenog plovila. Plovilo i voditelj osigurani su protiv odgovornosti za štete prouzročene trećoj osobi. Sve štete i/ili gubici pokriveni osiguranjem moraju biti prijavljeni vlasniku odmah po nastanku.

 Arbitraža

Najmoprimac i vlasnik se obvezuju zajedničkim dogovorom riješiti sve eventualne nesuglasice do kojih može doći prilikom izvršenja ovoga Ugovora. U suprotnom, nesuglasice će biti prepuštene na rješavanje nadležnom sudu u Makarskoj.

Turistički obrt NEVERA iz Tučepi, Kamena 29, vl. Tonći Šimić  OIB 77027073083

The Lease Price

The price of lease covers the use of the fully equipped vessel, vessel insurance above the value of the agreed upon deposit 500€ and personal insurance of the crew. The price of lease does not cover the expense of fuel and other necessities, skipper fee and other special expenses, and marina expenses during the use of the vessel.

 Obligations and Responsibilities of the Tenant

The tenant agrees: to sail within the Croatian territorial water, not to lease or lend the vessel to anyone else, and to use the vessel in weather conditions that guarantee the crew and he vessel safety.

When the tenant does not have the intention to hire a skipper, he or she declares that they hold all the necessary licenses for navigating the leased vessel that are valid and are in accordance with the current law norms of the Republic of Croatia.

In the case of a breakdown or accident, the tenant is obliged to note down the sequence of events or to ask a confirmation in writing from the harbour master, doctor or other officials. The tenant is required to immediately inform the owner should any of these events occur. In the case of disappearance of the vessel, inability of navigation, vessel confiscation or navigation ban, imposed by the government or other people, the tenant is required to immediately inform the owner of the vessel.

The owner of the vessel will compensate the damage that has occurred accidentally or due to lack of attention of the tenant, by taking the amount from the deposit. When the required amount to cover the damage or breakdown exceeds the deposit amount, the owner will charge the damage from the insurer at which the vessel has been insured. When the damage or breakdown have occurred as a consequence of an obvious lack of attention or negligence of the tenant, or they have been done on purpose, the tenant is required to cover for all the potential expenses that may arise as a consequence of such events to the owner.

The tenant is required to sail within insufficiently known areas according to the nautical maps that he or she owns, or without previously studying the nautical maps of the certain area. Apart from that, the tenant is required not to sail by night.

The tenant is required not to leave the port or the dock, if the wind is blowing above 30 knots, or if weather forecasts suggest such weather conditions, if the harbour master has banned the navigation, or if a breakdown on any vital part of the vessel such as engine, pump, anchor, light, safety equipment etc. has not been fixed. The tenant is not going to leave the port or the dock without the sufficient amount of fuel when the weather conditions or the state of the vessel or the crew are not certain.

In the case of violating the above stated responsibilities the tenant is personally liable to the owner of the vessel and e or she agrees to accept all the consequences. The tenant is responsible for violating the norms of navigation, and other norms, even after the lease of the vessel has expired.

Taking over and returning the vessel

The tenant must keep all the stated documents of the vessel, which he received upon taking over the vessel until the end of the lease. The owner is required to provide the tenant with a vessel ready for navigation and completely equipped, with a full fuel tank. Before starting to use the service of leasing the vessel, the tenant is required to do a control check of the vessel and check if the equipment and inventory list corresponds to the actual state.

When the tenant fails to return the vessel to the agreed upon port and time, he or she accepts to pay a compensation to the owner of the vessel, including the potential damages and expenses that would occur as a consequence of the delay in return of the vessel. The delay may be justified only by a force majeure only if the tenant has informed the owner STRAIGHT AWAY.

The expenses incurred as a consequence of a loss or damage of the equipment and parts of the vessel, caused by lack of attention of the tenant and his or her crew, are to be compensated for by the tenant.

If the tenant returns the vessel with an empty fuel tank, the owner will charge the tenant the expense of filling the fuel tank.

 The Deposit

Before taking over the vessel the tenant is required to put a deposit determined by the owner. The deposit will be returned to the tenant if the vessel is returned at the agreed upon time, undamaged and tidy, with a full fuel tank. If the vessel has been leased with a skipper provided by the owner, the tenant is also required to put a deposit which does not cover the expenses occurred due to skipper’s lack of attention or poor vessel and equipment navigation.

Insurance

Applies to the vessel, the crew and the equipment in all cases of damage or loss under the franchiser, which depends on the type of the leased vessel.

The vessel and the owner are insured against responsibility for damages caused to a third party. All damages and/or losses covered by the insurance must be immediately reported to the owner upon occurrence.

 Arbitration

The tenant and the owner are required with to solve all potential disagreements which may occur as a consequence of this contract’s execution through an agreement. Otherwise, the disagreements will be forwarded to the court in Makarska which has the appropriate jurisdicition.

T. O.  NEVERA, Tucepi, Kamena 29, owner Tonci Simic, OIB 77027073083

Comments are closed.